tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Dla niepełnosprawnych

Dla niepełnosprawnych

Dla niepełnosprawnych

Z każdym rokiem akademickim uczelnia podejmuje i realizuje różne przedsięwzięcia mające na celu polepszenie warunków studiowania osób niepełnosprawnych oraz tworzenie optymalnych lub zastępczych form ułatwiających proces zdobywania wiedzy przez studentów niepełnosprawnych. Studenci ci podlegają szczególnej opiece Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który pełniąc dyżury na uczelni wspiera proces edukacji, opiniuje podania osób niepełnosprawnych i udziela wsparcia merytorycznego słuchaczom poszczególnych kierunków studiów.

Niepełnosprawni kandydaci na studia wypełniają dobrowolnie Kwestionariusz dla niepełnosprawnego kandydata na studia w KANS w Jeleniej Górze. Na tej podstawie ustalana zostaje forma egzaminu wstępnego oraz zakres działań w czasie studiów nakierowanych na niepełnosprawnego studenta. Na podstawie tego dokumentu, w zależności od możliwości percepcyjnych osoby, prowadzący zajęcia mogą zezwolić np. na kopiowanie prezentowanych na foliogramach materiałów, nagrywanie wykładów na dyktafon, wydłużenie czasu trwania egzaminu pisemnego i/lub kolokwium lub zamianę formy pisemnej sprawdzianów na formę ustną i inne. Tego typu decyzje podejmowane są w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz (jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja studenta) z władzami uczelni.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, każdy niepełnosprawny student może korzystać m.in. z :

MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO PUNKTU PORADNICZO-KONSULTACYJNEGO DLA STUDENTÓW KANS:

Punkt Poradniczo-Konsultacyjny został stworzony celem udzielania porad oraz wsparcia psychicznego studentom przez wykładowców uczelni. Głównym założeniem działalności Punktu jest wspieranie wszystkich studentów oraz udzielanie im profesjonalnej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a dotyczących najczęściej ich życia prywatnego, obniżonej kondycji psycho-fizycznej oraz problemów natury psychicznej. Konsultacji (oczywiście bezpłatnych) udzielają wykładowcy, pracownicy KPSW, specjaliści w takich dziedzinach wiedzy jak: Psychologia, Socjologia, Pedagogika.

URZĄDZENIA TECHNICZNEGO DLA OSÓB Z USZKODZONYM NARZĄDEM SŁUCHU:

Uczelnia dysponuje aparaturą w postaci wzmacniaczy pętli indukcyjnych oraz indywidualnych zestawów FM umożliwiających m.in.: dokładny odbiór prelekcji w salach wykładowych oraz indywidualny odbiór dźwięków z otoczenia przez osoby z ubytkami słuchu. Pętla indukcyjna przeznaczona dla osób z uszkodzonym narządem słuchu została zamontowana na Wydział Humanistyczny w bud. 11 sali nr 12;

SIECI WIFI (INTERNET BEZPRZEWODOWY) NA KANS:

Darmowy dostęp do bezprzewodowego internetu stanowi ułatwienie dla wszystkich studiujących, choć dla grupy osób niepełnosprawnych ma szczególne znaczenie. Dzięki temu medium studenci niepełnosprawni fizycznie i sensorycznie mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do sieci KANS. Uzyskiwane w ten sposób informacje pozwalają osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni, a ponadto sieć WiFi umożliwia swobodny kontakt z wykładowcami oraz pozostałymi studentami KANS. (Dostęp do sieci możliwy jest również w budynku akademika KANS).

STYPENDIUM SPECJALNEGO:

Każdy student z niepełnosprawnością posiadający “Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Co miesięczne wsparcie finansowe pozwola studentom na wykorzystanie przyznanej kwoty stypendium na dowolny cel.

STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU:

W Bibliotece KANS istnieje stanowisko komputerawe dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Komputer wyposażony jest w powiększalnik, program udźwiękowiony oraz linijkę Brailowską. Pracownicy Biblioteki udzielają wsparcia oraz uczą, jak korzystać z komputera dostosowanego dla studentów ze znacznymi ubytkami zdolności widzenia. Ponadto stanowisko to jest przygotowane w taki sposób, aby w razie potrzeby i w obecności wykładowcy osoba niepełnosprawna zaliczała wiedzę lub zdawała egzamin przy oprotezowanym komputerze.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Pełnomocnik Rektora ds Osób Niepełnosprawnych - Monika Bogusławska-Krzysiak  75 64 53 378, monika.boguslawska-krzysiak@kans.pl
 

Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne ruchowo mogą mieć trudności z poruszaniem się, gdyż w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych brak windy (funkcjonuje schodołaz).