tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Stypendia / Pomoc materialna

Stypendia / Pomoc materialna

Stypendia/Pomoc materialna

W roku akademickim 2022/2023 Student może otrzymać następujące świadczenia
z Funduszu Pomocy Materialnej:

 

 1. STYPENDIUM SOCJALNE- jest przyznawane studentowi na okres JEDNEGO SEMESTRU, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał w roku kalendarzowym 2021  kwoty 1050,00 zł netto miesięcznie.
  Na wniosek studenta w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 2. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na czas trwania orzeczenia, jednak nie dłużej niż na rok akademicki,
 3. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 4. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE,
 5. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE,
 6. ZAPOMOGĘ.

Wniosek:

- o stypendium socjalne(załącznik nr 1) na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 należy złożyć w terminie do 21 października 2022 r., (aby otrzymać stypendium od  października). Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkuje wypłatą stypendium od następnego miesiąca bez możliwości wyrównania

- o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 6)  na rok akademicki 2022/2023 należy złożyć w terminie do 21 października 2022 r. (aby otrzymać stypendium od października).Złożenie  wniosku w późniejszym terminie skutkuje wypłatą stypendium od następnego miesiąca bez możliwości wyrównania,

w rektoracie (bud. 1) pok. 108 (w godzinach od 10.00 do 14.00).

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE?

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć stosowne dokumenty m.in.:

1.    Zaświadczenia Urzędu Skarbowego oprzychodzie oraz o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za rok 2021 (wg wzoru do świadczeń rodzinnych). W przypadku osób rozliczających się wspólnie w ww. zaświadczeniu należy wyszczególnić osobno przychody. Powyższe zaświadczenia wymagane są dla każdej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła lat 18, w tym również dla studenta wnioskodawcy,

2.    Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu, o przychodzie, stawkach podatkowych oraz składkach na ubezpieczenia społeczne za rok 2021,

3.    Decyzja lub zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej za rok 2021,

4.    Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wysokości potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne  od dochodów w roku 2021,

5.    Załącznik nr 4 do RPM (oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym) wymagane jest dla każdej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła 18 lat, w tym również dla studenta wnioskodawcy,

6.    Załącznik nr 3 do RPM (oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2021) wymagane jest dla każdej osoby która ukończyła 18 lat i prowadzi tego rodzaju działalność,

7.    Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest wymagane, gdy student lub rodzice studenta posiadają gospodarstwo rolne,

8.    Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni jest wymagane dla członków rodziny w wiek 18-26 lat jeżeli pobierają naukę,

9.    Kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego należy dostarczyć dla każdego członka rodziny, który nie ukończył 18 lat,

10.  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji w przypadku osób nie posiadających dochodu wg zaświadczenia wymienionego w pkt 1, 2 i 3,

11.  Zaświadczenia z MOPS lub GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej w przypadku dochodów na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekraczających kwoty 600 zł miesięcznie,

12.  Podstawą przyznania stypendium w zwiększonej wysokości jest  udokumentowanie szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej która uprawnia studenta do zwiększonego stypendium (koszty związane z dojazdami, zakwaterowaniem i innymi trudnościami w studiowaniu),

13.  Załącznik nr 5 do RPM - numer osobistego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

 

Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania stypendium socjalnego wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzeń lub wyjaśnień student zobowiązany jest dołączyć je do wniosku. Przypominamy, że osoby mające zawieszoną działalność gospodarczą muszą dokonać rejestracji w PUP jako osoby aktywnie poszukujące pracy.

Szczegółowe kryteria i tryb udzielenia świadczeń pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin Pomocy Materialnej dla Studentów KPSW.

 

Załączniki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, 
 • Załącznik nr 2 - wniosek o kontynuację stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • Załącznik nr 5 - karta informacyjna dotycząca stypendium oraz oświadczenie o pobieraniu świadczeń pomocy materialnej
 • Załącznik nr 6 -   wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością
 • Załącznik nr 7-    wniosek o przyznanie zapomogi
 • Załącznik nr 8 -   wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe
 • Załącznik nr 9 -   wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią
 • Załącznik nr 10 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Informacje na temat zasad przyznawania stypendiów można uzyskać w:

Rektoracie (bud. 1), pokój 108 (I piętro),
pod numerami telefonów: 75 645 33 58 75 645 33 14,
w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.