tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest wprowadzenie w tematykę finansów i zarządzania w samorządzie terytorialnym. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasadami realizacji wydatków oraz procedurą planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto studia wyposażą uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, a także umiejętność analizy i oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci:      

Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zamierzające ubiegać się o pracę w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, obecni radni oraz osoby zamierzające w przyszłości ubiegać się o mandat radnego,  liderzy lokalni.
 

W programie studiów znajdą się między innymi:

- ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego

- budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

- pomoc publiczna dla przedsiębiorców udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego

- legislacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in:  dr hab. Marian Kachniarz, prof. UPWr - ekspert w zakresie zarządzania publicznego, wieloletni starosta kamiennogórski, dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ - obecnie Sędzia NSA, uprzednio pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rzecznika Finansowego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów, dr Arkadiusz Babczuk - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzednio pełnił funkcje eksperta w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wicedyrektora w Biurze Rzecznika Finansowego, wiceprzewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości, pełnomocnika Ministra Skarbu, mgr Damian Grzelka - Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

 

Studia trwają 2 semestry, obejmują 206 godzin zajęć dydaktycznych (60 punktów ECTS), prowadzonych w formie online (wykłady i ćwiczenia).

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach (frekwencja na poziomie >80%), przygotowanie pracy dyplomowej.

 

 

 

Zasady rekrutacji:

Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

podanie na studia podyplomowe >>>

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatwnhis@kans.pl

 

Cena: 3600zł

 

Możliwość płatności w ratach.